ZnackaVyskyt
DL1NKS1
OK1BP1
OK1FKD1
OK2FII/Q1
OM3EQ1